Ilmi iPileCom Paalutustietokone

Ilmi iPileCom on uusi tapa tehdä lyöntipaalutuksen dokumentaatio helposti ja joustavasti. Ilmi iPileCom koostuu lyöntipaalutuskoneen operaattorin päätteestä, koneeseen liitetyistä antureista ja toimistossa käytettävästä verkko-ohjelmasta. Nämä yhdistettynä tuottavat tarvittavan dokumentaation.

Ilmi iPileCom mittaa reaaliaikaisesti nousukorkeuden ja painuman. Tämän tiedon myös koneen operaattori näkee koneen suorittaessa paaluttamista. Ohjelmisto tekee myös paalutuspöytäkirjat sekä niihin liittyvät tilastot.

Ilmi iPileCom:lla on helppo seurata millä työmaalla paalutuskone tällä hetkellä operoi ja mitä siellä tapahtuu. Ohjelmistoon voi syöttää uusia koneita ja projektien tietoja. Kaikkia tietoja voi muokata tarpeen mukaan.

Tiedot tallennetaan pysyvästi, joten ne ovat käytössä vuosienkin jälkeen yhtä helposti kuin niiden tapahtumahetkenäkin. Työmaalta tiedonsiirto on helppoa USB-tikulla tai suoraan langattomalla yhteydellä palvelimelle.

Lyönti ja painumatietoihin voidaan liittää tarketiedot sekä mahdolliset kommentit. Tietoihin on olemassa erilaisia pääsyoikeuksia. Tästä esimerkkinä vaikkapa ulkopuolinen suunnittelija pääsee vain hänelle kuuluviin tietoihin tai kaupungin tarkastaja ei voi nähdä kuin hänelle kuuluvat projektit tarvittaessa. Ilmi iPilecom on testattu ja käytetty lukuisilla työmailla kuluneiden vuosien aikana. Vuodesta 2005 lähtien paalutustyömaila käytössä ollut laitteisto on todettu kestäväksi ja helpoksi tavaksi tehdä laadukasta dokumentaatiota lyöntipaaluttamisesta.

Ilmi iPileCom tarjoaa rakennuttajalle selkeän edun dokumentaation valmistuessa ajallaan. Ilmi iPileCom:n pöytäkirjat ovat luotettavia, koska se tekee kaikki pöytäkirjat mitatuista arvoista.

Ilmi iPileCom:n avulla varmistetaan mittausten ja pöytäkirjojen tasalaatuisuus, koska mittausvirhe ja –tapa eivät muutu.

Rakennuttajalla on nyt ensikertaa mahdollisuus vaatia modernia lyöntipaalutusdokumentaation tekemistä!

Ilmi iPilecom tarjoaa rakentajalle kattavan näkymän projektin etenemiseen. Järjestelmällä syntyy myös helposti rakennuttajan vaatiman lyöntipaalutusdokumentaatio.

Lyöntipaalutuspöytäkirjat tehdään tapahtuneista lyönti- ja painumamittauksista. Mittauksiin voidaan luottaa ja niiden pohjalta voidaan laatia arvioita työn laadusta, sekä kehittää toimintaa tehokkaammaksi. Perinteinen operaattorin tekemien kirjallisten merkintöjen manuaalinen siirtäminen taulukkolaskentaohjelmaan tietokoneella jää näin ollen historiaan. Työnjohtajalla jää enemmän aikaa johtaa työmaata ja tarkastaa työlaatua manuaalisen pöytäkirjojen laatimisen vähentyessä.

Ilmi iPileCom:n myötä suunnittelija voidaan ottaa uudella tavalla mukaan projektiin ja pöytäkirjat voidaan toimittaa hänelle. Projektista jää myös viranomaisten tarkastelun kestävä historia, jolla voidaan kohdata aina tiukentuvat viranomaisvaatimukset lyöntipaalutusprojekteja kohtaan. Myös ongelmatilanteissa asioiden todistaminen helpottuu, koska pöytäkirjat ovat helposti luotavissa uudestaan ja tarkasteltavissa. Paalujen lyömisen ja katkaisun jälkeen saatavat tarketiedot voidaan liittää pöytäkirjan osaksi toimistosta käsin tai mittamiehen toimesta.

Kaikista yrityksen käytössä olevista lyöntipaalutuskoneista jää yksiselitteinen ja selkeä käyttöloki siitä millä työmailla kone on ollut ja mitä siellä koneella on tehty. Sama pätee koneessa kiinni olevaan vasaraan. Tietoja voidaan käyttää käyttötilastoissa, urakoita laskettaessa sekä mahdollisesti konetta tai vasaraa myytäessä. Tämä tieto muodostaa siis koneen yksiselitteisen historian.

Ilmi iPilecom tarjoaa lyöntipaalutuskoneen operaattorille reaaliajassa selkeän näkymän paalutuksen etenemiseen. Operaattori voi tehdä kaiken tarvittavan dokumentaation automaattisesti Ilmi iPileCom:lla. Huomioitavaa on myös, että laite mittaa lyöntipaalutusohjeen 2011 loppulyöntiohjeen mukaiset lyönnit sekä koko paaluttamisen ensimmäisestä lyönnistä viimeisen.

Ilmi iPileCom mittaa seuraavat suureet: lyönnin korkeus, loppunopeus ja painuma. Nämä yhdistämällä saadaan hyvä kuva siitä mitä tapahtuu lyöntityön aikana.

Ilmi iPilecom parantaa lyöntipaalutuskoneen apumiehen työturvallisuutta, koska hänen ei tarvitse enää mennä lyövän vasaran läheisyyteen mittaamaan loppulyöntejä.

Yhteystiedot
Tuukka Pasanen
tuukka.pasanen(at)ilmi.fi
+358 40 7303216