Ilmi toimittaa järeitä monitoimiporavaunuja Suomeen

Ilmi Solutions Oy on tehnyt kaupat kahdesta järeästä EGT-monitoimiporavaunusta Destia Engineering Oy:n kanssa. Vaunujen toimittaja on italialainen konevalmistaja E.G.T. Srl. Monitoimiporavavaunut kuuluvat EGT:n MD-sarjaan, joka on suunniteltu ankkureiden ja pienpaalujen poraukseen niin uppovasarapaalutukseen, päältä lyövää tekniikkaa hyväksi käyttäville kohteille, sekä suihkuinjektointiin.

Sekä EGT MD815 ja EGT MD718 mallit varustellaan valmiiksi tehtaalla siten, että niillä voidaan tehdä kaikkia yllä mainittuja poraustöitä. Ilmi Solutions Oy toimittaa monitoimiporavaunut marraskuun 2016 alussa.

Destia http://destia.fi

Ilmi delivers robust multipurpose drilling rigs to Finland

Ilmi Solutions Oy has sold two robust E.G.T. Srl rigs to Destia Engineering
Oy
. Rigs are by an Italian machine manufacturer E.G.T. Srl. EGT MD series is standing for multipurposerigs, which are designed for drilling and anchoring work, small pile drilling with head hitting techiniques, as well as jet grouting. Both EGT MD815 and MD718 models are equipped at the factory so that they can doall of the above-mentioned drilling works. Ilmi Solutions Oy delivers these particular multi-purpose drilling rigs at the beginning of November 2016.

Destia http://destia.fi

Swedish piling contractor Hercules seeks benefits from Finnish pile driving documentation system

Swedish Hercules Grundläggning AB, and Finnish Ilmi Solutions Oy from Kuopio, Finland have signed a delivery contract about Ilmi iPileCom pile driving documentation system, Ilmi iPileCom.

– Such system will improve safety on job site. Assistant of the piling rig doesn’t have to be in the close perimeters of the hammer during driving process, says Jan-Erik Svensson from Hercules Grundläggning AB.

– Besides safety benefits, system will automatically instrument important process parameters in real time which will be presented for rig operator and are used for producing automated documentation, adds Tuukka Pasanen from Ilmi Solutions Oy.

Perinteinen ruotsalainen paalutusyhtiö Hercules etsii hyötyjä kuopiolaisesta tekniikasta

Ruotsalainen Hercules Grundläggning AB ja kuopiolainen Ilmi Solutions Oy ovat tehneet toimitussopimuksen Ilmi iPileCom lyöntipaalutuksen dokumentointijärjestelmästä. Hercules on ensimmäinen paalutusurakoitsija, joka ottaa Ilmi iPileCom mittalaitteen käyttöön Ruotsissa.

–Yksi merkittävä syntyvä parannus on, ettei paalutuskoneen apumiehen tarvitse mennä lyövän vasaran alle mittaamaan loppulyöntejä. Tämä parantaa työturvallisuutta, kertoo Jan-Erik Svensson Hercules Grundläggning AB:sta.

–Turvallisuuden parantamisen lisäksi järjestelmä mittaa automaattisesti yksittäiset lyöntitapahtumat, tallentaa tiedot ja esittää ne reaaliaikaisesti paalutuskoneen operaattorille, lisää Tuukka Pasanen Ilmi Solutions Oy:ltä.

Size and intelligent systems to Destia Down-the-Hole drilling

Destia Engineering Oy Finland carried out a largescale Down-The-Hole hammering job in Helsinki Eastern Pasila new center, Tripla . Destia Engineering Oy has successfully used the Spanish Llamada manufactured Down-The-Hole Hammering machine model P145EV , which is intended to be very demanding blind
bore. The machine delivered by Ilmi Solutions Oy, which also delivers Down-The-Hole hammering documentation system Ilmi iPileCom for DTH. Pile diameters used in Tripla
worksite are up to D1220 mm steel pipes. to support the safe piling created Report Ilmi iPileCom for DTH documentation system to ensure high-quality completion of the piling.

Ilmi Solution Oy on toimittanut Destia Engineering Oy:lle Llamada P145EV

Destia Engineering Oy toteuttaa Suomen mittakaavassa suurta uppoporauskohdetta Helsingin Itä-Pasilan uudessa keskuksessa, Triplassa. Kohteella Destia Engineering Oy on onnistuneesti käyttänyt espanjalaisen Llamadan valmistamaa uppovasaratyökonetta P145EV, joka on tarkoitettu erittäin vaativaan uppoporaukseen.

Koneen toimitti kuopiolainen Ilmi Solutions Oy joka toteuttaa lisäksi uppovasaratyön dokumentaatiojärjestelmän. Triplan paalutustyömaalla käytetään läpimitaltaan jopa D1220 mm teräsputkia. Turvallisen paalutuksen tueksi luotu Ilmi iPileCom dokumentaatiojärjestelmä varmistaa paalutuksen laadukkaan toteutumisen.

Year 2015 pile driving construction site winner has been documented with Ilmi iPileCom

Yearly elected 2015 pile driving work site winner 2015 has been selected by YIT Rakennus Oy / Infrapalvelut. Selected construction site was East Helsinki’s new shopping center i3. The choice was affected by the construction site arrangements, cooperation with all parties, work organization and well-functioning practices such as automated documentation system, Ilmi iPileCom use.

Ilmi`s automatic pile driving documentation eased considerably the site real-time monitoring and the preparation of the necessary protocols, says senior worksite manager Henri Kiiski.

Constructed mainly on the former seabed shopping center was challenging pile driving worksite. Under the building there are piles about 40 kilometers. With a big construction site tight schedule created its own pressure mainly in the manufacture carried out in two piles machine project protocols and follow-up work. Despite the challenges, piles at
best measured more than twice the capacity of the requirements were.

Vuoden lyöntipaalutyömaa dokumentoitiin uusin menetelmin

Vuoden lyöntipaalutyömaaksi 2015 on valittu YIT Rakennus Oy / Infrapalvelut paaluttama Itä-Helsingin uusi Kauppakeskus i3. Valintaan vaikuttivat työmaan järjestelyt, yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa, työn organisointi ja sujuvat käytännöt kuten automaattisen dokumentointijärjestelmän, Ilmi iPileCom:n käyttö.

Ilmin automaattinen lyöntipaalutuksen dokumentaatio helpotti huomattavasti työmaan reaaliaikaista seurantaa ja tarvittavien pöytäkirjojen laadintaa, sanoo vastaava paalutustyönjohtaja Henri Kiiski.

Pääosin entisen merenpohjan päälle rakennettava kauppakeskus oli haastavaa paalutettavaa. Rakennuksen alle paaluja upposikin 40 kilometrin verran. Isolla työmaalla tiukka aikataulu loi omat paineensa pääosin kahdella paalukoneella toteutetun hankkeen pöytäkirjojen valmistukseen ja työn seurantaan. Haasteista huolimatta paaluille saatiin parhaimmillaan mitattua yli kaksinkertaisesti vaatimusten mukainen kantavuus.